Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-detail-book

Thư mục sách mới

Hệ thống câu hỏi, bài tập trong cuốn sách bám sát nội dung sách giáo khoa Địa lí lớp 9 hiện hành với các chủ đề Địa lí dân cư, Địa lí kinh tế, Sự phân hóa lãnh thổ. Cuốn sách giới thiệu một số đề kiểm tra để cho học sinh tham khảo và luyện tập có đáp án và hướng dẫn trả lời hệ thống câu hỏi

thuw viejn caf mau