Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-detail-book

Thư mục sách mới

Nghiên cứu những vấn đề lý luận về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình trong pháp luật hình sự; trên cơ sở phân tích các quy định của pháp luật hình sự hiện hành và thực tiễn áp dụng, đề xuất hoàn thiện pháp luật hình sự về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình


thuw viejn caf mau