Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-detail-book

Sách Pháp Luật

Giới thiệu, hướng dẫn thực thi các quy định của luật đấu thầu năm 2013, các nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, cũng như công văn về việc thực hiện luật đấu thầu


thuw viejn caf mau