Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-detail-book

Sách Pháp Luật

Giúp bạn đọc có một cách nhìn đa chiều, khách quan về viện kiểm sát nhân dân trong tổ chức bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam. Tác giả đã phân tích, luận giải các vấn đề sâu sắc từ đó đưa ra những vấn đề về nội dung còn nghiên cứu về vị trí, vai trò của viên kiểm sát trong bộ máy nhà nước


thuw viejn caf mau