Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
display none
Gồm 85 câu hỏi và trả lời ngắn gọn về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC của Bộ Thương mại - Bộ Tài chínhhidden
Xem thêm hidden
display none
Làm rõ quyền hành pháp và thực hiện quyền hành pháp của Chính phủ trong nhà nước pháp quyền, quyền hành pháp và thực hiện quyền hành pháp của Chính phủ theo hiến pháp năm 2013 và một số đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao vị trí, vai trò của chính phủ trong việc thực hiện quyền hành pháphidden
Xem thêm hidden
display none
Gồm các vấn đề về bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại của người bị oan trong tố tụng hình sự và giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự
hidden
Xem thêm hidden
display none
Trình bày các khái niệm liên quan đến chứng cứ trong một vụ án hình sự. Quá trình thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ từ lời khai của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo hay của người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án và từ kết quả điều tra trong một vụ án hình sự
hidden
Xem thêm hidden
display none
Một số vấn đề lí luận cơ bản về kiểu dáng công nghiệp (KDCN) và bảo hộ ; Giới thiệu pháp luật và bảo hộ KDCN cũng như việc đánh giá thực tiễn và kiến nghị hoàn thiện bảo hộ KDCN ở Việt Nam
hidden
Xem thêm hidden
display none
Phân tích sâu sắc các yêu cầu của nhà nước pháp quyền đối với cơ quan đại diện của nhân dân ở địa phương. Cách thức, kỹ năng hoạt động của Hội đồng nhân dân cùng các ban của Hội đồng
hidden
Xem thêm hidden
display none
Giúp bạn đọc có một cách nhìn đa chiều, khách quan về viện kiểm sát nhân dân trong tổ chức bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam. Tác giả đã phân tích, luận giải các vấn đề sâu sắc từ đó đưa ra những vấn đề về nội dung còn nghiên cứu về vị trí, vai trò của viên kiểm sát trong bộ máy nhà nước
hidden
Xem thêm hidden
display none
Giới thiệu các quy định pháp luật về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định, khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị, giải quyết việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại toà án nhân dân
hidden
Xem thêm hidden
display none
Giới thiệu, hướng dẫn thực thi các quy định của luật đấu thầu năm 2013, các nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, cũng như công văn về việc thực hiện luật đấu thầu
hidden
Xem thêm hidden
display none
Tổng hợp một số khái niệm, mô hình hoà giải của các nước trên thế giới, quá trình hình thành và phát triển của chế định hoà giải ở Việt Nam các thời kỳ. Giới thiệu luật hoà giải ở cơ sở năm 2013 và kỹ năng hoà giải ở cơ sở
hidden
Xem thêm hidden
display none
Giới thiệu một số vấn đề chung về khiếu nại hành chính; khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính; xem xét, giải quyết các khiếu nại hành chính; giải quyết khiếu nại hành chính tại toà án nhân dân
hidden
Xem thêm hidden
display none
Giới thiệu toàn văn Bộ luật tố tụng dân sự; Những quy định chung về nhiệm vụ, hiệu lực, nguyên tắc cơ bản, thẩm quyền của toà án, trong bộ luật tố tụng dân sự; Thủ tục giải quyết vụ án tại toà án cấp sơ thẩm; Thủ tục xét lại bản án, thủ tục giải quyết việc dân sự, thi hành bản án, quyết định dân sự của toà án...
hidden
Xem thêm hidden
thuw viejn caf mau