Tạp chí Xưa & Nay / Dương Trung Quốc (Số 375 - 2011)