Công báo CM 2012 / Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau (Số 03 - 2012)