Công báo CM 2016 / Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau (Số 143 - 2016)