Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pages

Search

Chức năng nhiệm vụ

Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe
1. Chức năng :
  • Thư viện huyện Cái nước  có chức  năng nhiệm vụ quản lý về công tác Thư viện, tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai thác và sử dụng chung các tài liệu phù hợp với đặc điểm yêu cầu xây dựng và phát triển về chính trị, Văn  hóa xã hội, an ninh quốc phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
2. Nhiệm vụ:
  • Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc sử dụng vốn tài liệu Thư viện thông qua hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà.
  • Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm tự nhiên kinh tế, Văn hóa xã hội của địa phương và đối tượng phục vụ của Thư viện.
  • Tổ chức và thực hiện tuyên truyền kịp thời các hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao,phù hợp với quy định của Nhà nước và Pháp Luật.