Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Cái Nước

Search
Lần xuất bản :
Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa bổ sung
Xuất bản :
Giá tiền:
70000
Mô tả vật lý :
571tr. ; 21cm
Gáy sách :
335.464 6 / H450CH
Lượt lưu thông :
0
LDR01328cam a2200265 a 4500
0012329
00520171121211941.0
008171121d |||||||| ||||||||||||||
020##|c70000 |d1b
0410#|avie
0820#|a335.464 6 |bH450CH
1100#|aHọc viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh |bViện Hồ Chí Minh
24500|aHồ Chí Minh biên niên tiểu sử . |nTập 8: 1961-1963
250##|aXuất bản lần thứ 2, có sửa chữa bổ sung
260##|aH. : |bChính trị Quốc gia , |c2006
300##|a571tr. ; |c21cm
520##|aNhững hoạt động của Chủ Tịch Hồ Chí Minh từ năm 1961 đến năm 1963: Lãnh đạo nhân dân miền Bắc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) và phong trào đồng khởi của nhân dân miền nam, Thành lập Mặt trận nhân dân miền Nam, thành lập dân tộc giải phóng miền nam Việt nam
653##|aBiên niên
653##|aTiểu sử
653##|aHồ Chí Minh
7000#|aĐặng Xuân Kỳ , |etổng chủ biên
7000#|aLê Văn Tích , |echủ biên
7000#|aTrần Văn Hùng , |ebiên soạn
7000#|aSong Thành , |echủ biên
852##|bTVCN.KM |jKM.002359 |tKM.002359

Tóm tắt

13% progress

Những hoạt động của Chủ Tịch Hồ Chí Minh từ năm 1961 đến năm 1963: Lãnh đạo nhân dân miền Bắc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) và phong trào đồng khởi của nhân dân miền nam, Thành lập Mặt trận nhân dân miền Nam, thành lập dân tộc giải phóng miền nam Việt nam ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
KM.002359 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1