Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pages

Search

Chức năng nhiệm vụ

Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe
* Chức năng:
- Thư viện huyện Năm Căn có chức năng thu thập, bảo quản và tổ chức việc khai thác sử dụng vốn tài liệu của Thư viện, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựn​g và phát triển về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

* Nhiệm vụ:
​1. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Thư viện và tổ chức thực hiện sau khi được Ban lãnh đạo Phòng văn hóa và Thông tin phê duyệt;
2. Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc sử dụng vốn tài liệu Thư viện, tổ chức các hình thức phục vụ, mở cửa thư viện theo ngày, giờ nhất định phù hợp với điều kiện công tác, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân địa phương; không đặt ra các quy định làm hạn chế quyền sử dụng thư viện của người đọc;
3. Xây dựng vốn tài liệu phù hợp với trình độ, nhu cầu của nhân dân, với đặc điểm và yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.
 -  Tăng cường vốn tài liệu thư viện thông qua việc tiếp nhận sách luân chuyển từ thư viện tỉnh và sách trương trình mục tiêu Quốc gia tại trợ.
 - Thực hiện việc thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu không còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Văn hóa - Thông tin;
4. Thường xuyên tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền giới thiệu sách, báo để thu hút người đọc đến sử dụng vốn tài liệu thư viện; tổ chức các đợt vận động đọc sách, báo; xây dựng phong trào và hình thành thói quen đọc sách, báo trong nhân dân tai địa phương;
5. Xây dựng và phát triển mạng lưới phòng đọc sách cơ sở; hướng dẫn nghiệp vụ cho phòng đọc sách các xã trên địa bàn huyện;
6. Từng bước triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của thư viện;
7. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, 6 tháng, hàng năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của thư viện với Phòng văn hóa và Thư viện tỉnh;
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của thư viện do Phòng văn hóa và Thông tin giao.