Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pages

Search

Chức năng nhiệm vụ

Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Chức năng:
 • Xây dựng vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm, yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu và trình độ dân trí của nhân dân trong toàn huyện. Tổ chức việc sử dụng chung vốn tài liệu, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương.
 • Đáp ứng nhu cầu thông tin trong mọi lĩnh vực hoạt động về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội trong đời sống của con người.
 • Phục vụ tích cực nhu cầu hưởng thụ, giải trí, học tập, nghiên cứu … cần thiết và bổ ích làm phong phú thêm tâm hồn và trí tuệ của nhân dân.
 • Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Giáo dục đạo đức, tình cảm thẩm mỹ cho nhân dân trong huyện.
Nhiệm vụ:
 • Xây dựng kế hoạch hoạt động của Thư viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt, vốn tài liệu mang tính chất tổng hợp phù hợp với  trình độ, nhu cầu của nhân dân, với đặc điểm và yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.;
 • Tăng cường vốn tài liệu Thư viện, thông qua việc tiếp nhận sách luân chuyển từ Thư viện tỉnh phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc sử dụng vốn tài liệu Thư viện, tổ chức các hình thức phục vụ, mở cửa thư viện theo ngày, giờ nhất định phù hợp với điều kiện công tác, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân địa phương; không đặt ra các quy định làm hạn chế quyền sử dụng thư viện của người đọc;
 • Xây dựng vốn tài liệu phù hợp với trình độ, nhu cầu của nhân dân, với đặc điểm và yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Tăng cường vốn tài liệu thư viện thông qua việc tiếp nhận sách luân chuyển từ thư viện tỉnh và sách trương trình mục tiêu Quốc gia tại trợ.
 • Thường xuyên tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền giới thiệu sách, báo để thu hút người đọc đến sử dụng vốn tài liệu thư viện; tổ chức các đợt vận động đọc sách, báo; xây dựng phong trào và hình thành thói quen đọc sách, báo trong nhân dân tai địa phương;
 • Xây dựng và phát triển mạng lưới phòng đọc sách cơ sở; hướng dẫn nghiệp vụ cho phòng đọc sách các xã trên địa bàn huyện;
 • Từng bước triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của thư viện;
 • Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, 6 tháng, hàng  năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của thư viện với trung tâm Văn hóa – Thể thao và Thư viện tỉnh;