Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Lần xuất bản :
Tái bản có sửa đổi, bổ sung
Xuất bản :
Giá tiền:
12.500đ
Mô tả vật lý :
173tr ; 19cm
Gáy sách :
34(V)46 / M458T
Lượt lưu thông :
0
LDR01142cam a2200313 a 4500
00111311
00520161122221402.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c12.500đ |d5b
041##|avie
084##|a34(V)46 |bM458T
100##|aLê Kim Quế
245##|a110=Một trăm mười câu hỏi về thừa kế theo bộ luật dân sự |cLê Kim Quế
250##|aTái bản có sửa đổi, bổ sung
260##|aH. |bChính trị Quốc gia |c2001
300##|a173tr |c19cm
520##|aCâu hỏi pháp luật về thừa kế ; những qui định chung, vấn đề hưởng di sản và thực hiện những nghĩa vụ, thừa kế theo di chúc, thừa kế theo qui định của pháp luật
653##|aPháp luật
653##|aThừa kế
653##|aLuật dân sự
700##|aLê Kim Quế
852##|a510
852##|bThư viện |jMV.034030
852##|bKho mượn |jMV.034031
920##|ac01.5641
920##|ab34.030-031
920##|aVV2004 |ac01.5642
920##|a14.834 |abVV2004
930##|a132854

Tóm tắt

13% progress

Câu hỏi pháp luật về thừa kế ; những qui định chung, vấn đề hưởng di sản và thực hiện những nghĩa vụ, thừa kế theo di chúc, thừa kế theo qui định của pháp luật ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.034030 Sẵn có Kho mượn
MV.034031 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau