Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Giá tiền:
2000
Mô tả vật lý :
127tr ; 19cm
Gáy sách :
1DL / TR308H
Lượt lưu thông :
0
LDR00877cam a2200241 a 4500
0012584
00520161122191025.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c2000 |d1b
041##|avie
084##|a1DL |bTR308H
245##|aTriết học Mác-Lênin Chủ nghĩa duy vật lịch sử
260##|aH. |bBan Tuyên huấn Trung ương xb. |c1990
300##|a127tr. |c19cm
650#7|2Hình thái kinh tế xã hội; giai cấp và đấu tranh giai cấp; Cách mạng xã hội và nhà nước; Vai trò của quần chúng và cá nhân trong lịch sử
653##|aTriết học Mác Lênin
653##|achủ nghĩa duy vật lịch sử
653##|agiáo trình
852##|bThư viện |jDV.005306
852##|bKho đọc |jDV.005306
920##|aVV99
920##|a5.306
941##|aHUYNH

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.005306 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau