Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
19
Mô tả vật lý :
347tr. ; 19cm
Gáy sách :
070.095 97 / B108CH059(V) / B108CH
Lượt lưu thông :
0
LDR01273cam a2200265 a 4500
0012641
00520191021152658.0
008191021b |||||||| ||||||||||||||
020##|c19 |d3b
0410#|avie
0820#|a070.095 97 |bB108CH
084##|a05
084##|a9(V) |bB108CH
1000#|aNguyễn Thành
24500|aBáo chí cách mạng Việt Nam 1925 - 1945 / |cNguyễn Thành
260##|aH. : |bKhoa học Xã hội , |c1984
300##|a347tr. ; |c19cm
520##|aNhững nét khái quát tình hình chính trị - xã hội, các chủ trương, chính sách của chính quyền thực dân đối với báo chí; Lược qua báo chí công khai, hợp pháp, vị trí chiến đấu của báo chí cách mạng. Điểm qua báo chí Trung ương; địa phương, tiếng Việt, tiếng Pháp. Đặc điểm hình thành, phát triển, nguyên tắc, tính lịch sử, quy luật của báo chí cách mạng Việt Nam
541##|aTỦ SÁCH QUÂN PHONG
650#0|aBáo chí cách mạng
650#0|aLịch sử
650#0|a1925-1945
650#0|aViệt Nam
852##|bTV.KD |jDV.000904 |tDV.000904
852##|bTV.KD |jDV.008374 |tDV.008374

Tóm tắt

13% progress

Những nét khái quát tình hình chính trị - xã hội, các chủ trương, chính sách của chính quyền thực dân đối với báo chí; Lược qua báo chí công khai, hợp pháp, vị trí chiến đấu của báo chí cách mạng. Điểm qua báo chí Trung ương; địa phương, tiếng Việt, tiếng Pháp. Đặc điểm hình thành, phát triển, nguyên tắc, tính lịch sử, quy luật của báo chí cách mạng Việt Nam ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
SBT.000936 Sẵn có Kho sách biếu tặng
DV.000904 Sẵn có Kho đọc
DV.008374 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau