Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
35000
Mô tả vật lý :
194tr. ; 21cm
Gáy sách :
025 / C104NH
Lượt lưu thông :
0
LDR01036cam a2200229 a 4500
00127543
00520180804144645.0
008180804b |||||||| ||||||||||||||
020##|c35000 |d2b
0410#|avie
0820#|a025 |bC104NH
1000#|aNguyễn Xuân Thanh
24500|aCàm nhận về công tác sách báo và thư viện / |cNguyễn Xuân Thanh
260##|aH. : |bChính trị Quốc gia , |c2008
300##|a194tr. ; |c21cm
5203#|aGồm 18 bài viết , bài phát biểu, tham luận của tác giả tại các hội nghị - hội thảo khoa học toàn quốc... là những suy nghĩ sâu sắc và những trải nghiệm, trăn trở, suy tư về những vấn đề lý luận và thực tiễn sinh động của công tác thư viện và sách báo
650#0|aBáo chí
650#0|aHoạt động
650#0|aSách
650#0|aThư viện
852##|bTV.KD |jDV.021876 |tDV.021876
852##|bTV.KM |jMV.044055 |tMV.044055

Tóm tắt

13% progress

Gồm 18 bài viết , bài phát biểu, tham luận của tác giả tại các hội nghị - hội thảo khoa học toàn quốc... là những suy nghĩ sâu sắc và những trải nghiệm, trăn trở, suy tư về những vấn đề lý luận và thực tiễn sinh động của công tác thư viện và sách báo ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.021876 Sẵn có Kho đọc
MV.044055 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau