Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
455tr ; 21cm
Gáy sách :
335.43 / H419TH
Lượt lưu thông :
0
LDR01140cam a2200241 a 4500
00128648
00520161123042453.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|d1b
041##|avie
082##|a335.43 |bH419TH
100##|aNguyễn Bá Dương
245##|aHọc thuyết Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc |cNguyễn Bá Dương
260##|aH. |bQuân đội Nhân dân |c2010
300##|a455tr. |c21cm
5203#|aGiúp bạn đọc nhìn nhận rõ hơn bản chất khoa học, cách mạng, tính đảng, tính chiến ddaauscuar chủ nghĩa Mác - Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lý do phải giữ vững nguyên tắc kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta.
653##|aMác - Lênin
653##|aHồ Chí Minh
653##|aĐảng cộng sản
653##|aViệt Nam
653##|aTư tưởng
700##|aNguyễn Bá Dương |eTác giả
852##|bKho mượn |jMV.047477

Tóm tắt

13% progress

Giúp bạn đọc nhìn nhận rõ hơn bản chất khoa học, cách mạng, tính đảng, tính chiến ddaauscuar chủ nghĩa Mác - Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lý do phải giữ vững nguyên tắc kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.047477 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau