Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
283tr. ; 21cm
Từ khóa :
Việt Nam; hidden
Gáy sách :
335.434 6 / S111M
Lượt lưu thông :
3
LDR01606cam a2200325 a 4500
00129835
00520180904155227.0
008180904b |||||||| ||||||||||||||
020##|d10b
0410#|avie
0820#|a335.434 6 |bS111M
1000#|aNguyễn Bá Dương
24500|a65 năm thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam : |bSách chuyên khảo / |cNguyễn Bá Dương chủ biên
260##|aH. : |bQuân đội Nhân dân , |c2010
300##|a283tr. ; |c21cm
5203#|aNói về vấn đề xây dựng và phát huy vai trò của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam một nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ mới ở nước ta hiện nay
651#0|aViệt Nam
655#7|aChính trị và chính quyền
7000#|aĐỗ Thị Thạch
7000#|aNguyễn Văn Thế
852##|bTV.KD |jDV.024264 |tDV.024264
852##|bTV.KM |jMV.047995 |tMV.047995
852##|bTV.KM |jMV.047996 |tMV.047996
852##|bTV.KM |jMV.047997 |tMV.047997
852##|bTV.KM |jMV.047998 |tMV.047998
852##|bTV.LC |jLCV.028604 |tLCV.028604
852##|bTV.LC |jLCV.028605 |tLCV.028605
852##|bTV.LC |jLCV.028608 |tLCV.028608
852##|bTV.LC |jLCV.028606 |tLCV.028606
852##|bTV.LC |jLCV.028607 |tLCV.028607

Tóm tắt

13% progress

Nói về vấn đề xây dựng và phát huy vai trò của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam một nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ mới ở nước ta hiện nay ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.024264 Sẵn có Kho đọc
MV.047995 Sẵn có Kho mượn
MV.047996 Sẵn có Kho mượn
MV.047997 Sẵn có Kho mượn
MV.047998 Sẵn có Kho mượn
LCV.028604 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.028605 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.028607 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.028608 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.028606Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 3 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 9 Tổng số: 10
thuw viejn caf mau