Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
455tr. ; 21cm
Từ khóa :
Việt Nam; hidden
Gáy sách :
335.434 6 / H419TH
Lượt lưu thông :
0
LDR01125cam a2200301 a 4500
00130286
00520180904155058.0
008180904b |||||||| ||||||||||||||
020##|d6b
0410#|aVie
08210|a335.434 6 |bH419TH
1001#|aNguyễn Bá Dương
24510|aHọc thuyết Mác - Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc / |cNguyễn Bá Dương
260##|aH. : |bQuân đội nhân dân , |c2010
300##|a455tr. ; |c21cm
651#7|aViệt Nam
655#7|aCách mạng XHCN
655#7|aĐường lối cách mạng
655#7|aĐảng cộng sản Việt Nam
655#7|aChính trị
655#7|aHọc thuyết Mac - Lênin
655#7|aTư tưởng Hồ Chí Minh
852##|bTV.KD |jDV.024251 |tDV.024251
852##|bTV.KM |jMV.047968 |tMV.047968
852##|bTV.KM |jMV.047969 |tMV.047969
852##|bTV.LC |jLCV.028568 |tLCV.028568
852##|bTV.LC |jLCV.028569 |tLCV.028569
852##|bTV.LC |jLCV.028570 |tLCV.028570

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.024251 Sẵn có Kho đọc
MV.047968 Sẵn có Kho mượn
MV.047969 Sẵn có Kho mượn
LCV.028568 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.028569 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.028570 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 6 Tổng số: 6
thuw viejn caf mau