Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Lần xuất bản :
Tái bản lần thứ 1, có bổ sung
Xuất bản :
Giá tiền:
37000
Mô tả vật lý :
375tr : Hình vẽ ; 24cm
Gáy sách :
547.076 / B103T
Lượt lưu thông :
3
LDR00943cam a2200265 a 4500
00131306
00520161123052649.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c37000 |d3b
041##|avie
08214|214 |a547.076 |bB103T
1001#|aCao Cự Giác
245##|aBài tập lí thuyết và thực nghiệm hoá học |bSách tham khảo... |cCao Cự Giác |nTập 2 |pHoá học hữu cơ
250##|aTái bản lần thứ 1, có bổ sung
260##|aH. |bGiáo dục |c2010
300##|a375tr. |bHình vẽ |c24cm
500##|a1-1
650#7|2Bộ TK TVQG |aHoá hữu cơ
650#7|2Bộ TK TVQG |aPhổ thông trung học
650#7|2Bộ TK TVQG |aBài tập
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách đọc thêm
852##|bKho đọc |jDL.003518
852##|bKho mượn |jML.004628
852##|bKho Luân Chuyển |jLCL.001297
930##|aLCL.001297

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.003518 Sẵn có Kho đọc
ML.004628 Sẵn có Kho mượn
LCL.001297 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 3 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau