Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Mô tả vật lý :
300tr. ; 21cm
Gáy sách :
398.209 597 / A107H
Lượt lưu thông :
0
LDR01193cam a2200229 a 4500
00132288
00520190712140054.0
008190712b |||||||| ||||||||||||||
020##|d1b
0410#|avie
08214|a398.209 597 |bA107H
1001#|aNguyễn Đức Hạnh
24510|aẢnh hưởng của thơ ca dân gian trong thơ Việt Nam hiện đại : |bThơ cách mạng và kháng chiến 1945 - 1975 / |cNguyễn Đức Hạnh
260##|aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội , |c2011
300##|a300tr. ; |c21cm
500##|aĐầu trang tên sách ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
5203#|aCác tiêu chí để xác định ảnh hưởng của thơ ca dân gian đến thơ ca thành văn. Truyền thống thơ ca dân gian và sự phát triển của nền thơ ca cách mạng kháng chiến 1945-1975. Sự vận động chuyển hoá các yếu tố thi pháp thơ ca dân gian trong thơ ca cách mạng và kháng chiến 1945-1975
65004|aVăn hóa dân gian
65004|aVăn học Dân gian
653##|aThơ
653##|aViệt Nam
852##|bTV.KD |jDV.025660 |tDV.025660

Tóm tắt

13% progress

Các tiêu chí để xác định ảnh hưởng của thơ ca dân gian đến thơ ca thành văn. Truyền thống thơ ca dân gian và sự phát triển của nền thơ ca cách mạng kháng chiến 1945-1975. Sự vận động chuyển hoá các yếu tố thi pháp thơ ca dân gian trong thơ ca cách mạng và kháng chiến 1945-1975 ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.025660 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau