Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
60000
Mô tả vật lý :
452tr. ; 21cm
Từ khóa :
Gáy sách :
508 / M458TR
Lượt lưu thông :
0
LDR01166cam a2200241 a 4500
00132483
00520181109091943.0
008181109b |||||||| ||||||||||||||
020##|c60000 |d2b
0410#|avie
0820#|a508 |bM458TR
24500|a100 khám phá khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử / |cQuảng Văn, Quang Huy, Kim Anh tổng hợp và biên soạn
260##|aH. : |bVăn hoá thông tin , |c2010
300##|a452tr. ; |c21cm
5203#|aGiới thiệu những khám phá khoa học vĩ đại, giải thích ảnh hưởng, tầm quan trọng của nó đến cách thức tư duy và lý giải thế giới của chúng ta. Những bước tiến và trình tự phát triển của mỗi khám phá trong lĩnh vực khoa học..
650#7|aKhoa học
650#7|aKhám phá
650#7|aTự nhiên
7000#|aKim Anh , |etổng hợp và biên dịch
7000#|aQuang Huy , |etổng hợp và biên dịch
7000#|aQuảng văn , |etổng hợp và biên dịch
852##|bTV.KD |jDV.025615 |tDV.025615
852##|bTV.KD |jDV.025586 |tDV.025586

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu những khám phá khoa học vĩ đại, giải thích ảnh hưởng, tầm quan trọng của nó đến cách thức tư duy và lý giải thế giới của chúng ta. Những bước tiến và trình tự phát triển của mỗi khám phá trong lĩnh vực khoa học.. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.025615 Sẵn có Kho đọc
DV.025586 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau