Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
268tr. ; 21cm
Gáy sách :
398.095 979 / A105GI
Lượt lưu thông :
0
LDR01066cam a2200229 a 4500
00133040
00520190712092340.0
008190712b |||||||| ||||||||||||||
020##|d1b
0410#|avie
08214|a398.095 979 |bA105GI
1001#|aNguyễn Hữu Hiệp
24510|aAn Giang sông nước hữu tình / |cNguyễn Hữu Hiệp
260##|aH. : |bLao động , |c2011
300##|a268tr. ; |c21cm
500##|aĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
504##|aThư mục: tr. 265-266
520##|aTìm hiểu về những hình thái đặc trưng của dòng An Giang. Giới thiệu về văn hoá sông nước An Giang. Một số loại thuỷ sản và các loại cá đặc trưng của An Giang. Những câu ca dao, dân ca, câu hát xưa, khẩu ngữ ... về An Giang sông nước hữu tình
650#7|aĐặc trưng |2Bộ TKTVQG
650#7|aVăn hoá dân gian |2Bộ TK TVQG
651#7|2Bộ TK TVQG |aAn Giang
852##|bTV.KD |jDV.025659 |tDV.025659

Tóm tắt

13% progress

Tìm hiểu về những hình thái đặc trưng của dòng An Giang. Giới thiệu về văn hoá sông nước An Giang. Một số loại thuỷ sản và các loại cá đặc trưng của An Giang. Những câu ca dao, dân ca, câu hát xưa, khẩu ngữ ... về An Giang sông nước hữu tình ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.025659 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau