Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Giá tiền:
52000
Mô tả vật lý :
339tr : hình vẽ ; 24cm
Gáy sách :
516.076 / M458NGH
Lượt lưu thông :
0
LDR00929cam a2200253 a 4500
00133629
00520161123061747.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c52000 |d1b
0410#|avie
08214|214 |a516.076 |bM458NGH
100##|aLê Hoành Phò
24500|a1234 bài tập tự luận điển hình: Hình học, lượng giác |bBiên soạn theo nội dung và hướng ra đề thi mới của Bộ GD và ĐT... |cLê Hoành Phò
260##|aH. |bĐại học Quốc gia Hà Nội |c2009
300##|a339tr. |bhình vẽ |c24cm
504##|a1-1
650#7|2Bộ TK TVQG |aHình học
650#7|2Bộ TK TVQG |aPhổ thông trung học
650#7|2Bộ TK TVQG |aLượng giác
650#7|2Bộ TK TVQG |aBài tập
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách đọc thêm
700##|a1-1
700##|a1-1
852##|bKho mượn |jML.005024

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.005024 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau