Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
40000
Mô tả vật lý :
173tr : sơ đồ ; 24cm
Gáy sách :
346.597 07 / B103GI
Lượt lưu thông :
3
LDR00952cam a2200217 a 4500
00133808
00520161123062141.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c40000 |d1b
04100|avie
08214|a346.597 07 |bB103GI
1001#|aCao Thuỳ Dương
24510|aBài giảng học phần Luật Kinh doanh |cCao Thuỳ Dương
260##|aH. |bBách khoa Hà Nội |c2009
300##|a173tr. |bsơ đồ |c24cm
504##|aThư mục: tr. 172-173
520##|aTrình bày tổng quan về nhà nước và pháp luật. Phân tích nội dung pháp luật về doanh nghiệp, hợp đồng trong kinh doanh, cạnh tranh, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, phá sản và giải thể doanh nghiệp
650#7|2Bộ TK TVQG |aPháp luật
650#7|2Bộ TK TVQG |aLuật kinh doanh
653##|a2Bộ TK TVQG|aBài giảng
852##|bKho mượn |jML.005202

Tóm tắt

13% progress

Trình bày tổng quan về nhà nước và pháp luật. Phân tích nội dung pháp luật về doanh nghiệp, hợp đồng trong kinh doanh, cạnh tranh, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, phá sản và giải thể doanh nghiệp ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.005202 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 3 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau