Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh , 1984
Giá tiền:
26Đ
Mô tả vật lý :
224tr. : Ảnh ; 30cm +
Gáy sách :
959.704 / PH431TR
Lượt lưu thông :
0
LDR01554cam a2200253 a 4500
00134899
00520180813102109.0
008180813b |||||||| ||||||||||||||
020##|c26Đ |d1b
0410#|avie
08214|a959.704 |bPH431TR |214
1001#|aHồ Hữu Nhật
24500|aPhong trào đấu tranh chống Mỹ của giáo chức, học sinh, sinh viên Sài Gòn / |cHồ Hữu Nhật
260##|aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Tp. Hồ Chí Minh , |c1984
300##|a224tr. : |bẢnh ; |c30cm + |e1 tt
502##|aViện Khoa học giáo dục
504##|aThư mục tr. 117 - 128
520##|aMột số nét về chính sách giáo dục thực dân mới Mỹ ở miền Nam Việt Nam và những tác hại của nó: thủ đoạn, những tác hại. Các giai đoạn đấu tranh của giáo chức và học sinh, sinh viên chống chính sách giáo dục thực dân mới: âm mưu của địch, diễn biến phong trào và kết quả. Đặc điểm và bài học đấu tranh của giáo chức, học sinh, sinh viên và một số truyền thống tốt đẹp đã được hình thành trong cuộc đấu tranh đó
650#7|aLịch sử hiện đại |2Bộ TK TVQG
650#7|aViệt Nam |2Bộ TK TVQG
650#7|aPhong trào đấu tranh |2Bộ TK TVQG
650#7|aMiền Nam |2Bộ TK TVQG
650#7|aKháng chiến chống Mỹ |2Bộ TK TVQG
852##|bTV.KD |jDV.002241 |tDV.002241

Tóm tắt

13% progress

Một số nét về chính sách giáo dục thực dân mới Mỹ ở miền Nam Việt Nam và những tác hại của nó: thủ đoạn, những tác hại. Các giai đoạn đấu tranh của giáo chức và học sinh, sinh viên chống chính sách giáo dục thực dân mới: âm mưu của địch, diễn biến phong trào và kết quả. Đặc điểm và bài học đấu tranh của giáo chức, học sinh, sinh viên và một số truyền thống tốt đẹp đã được hình thành trong cuộc đấu tranh đó ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.002241 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau