Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
9000
Mô tả vật lý :
492 tr ; 19 cm
Gáy sách :
897 / B112PH
Lượt lưu thông :
0
LDR00616cam a2200205 a 4500
00135600
00520161123065937.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c9000 |d1b
041##|avie
082##|a897 |bB112PH
1001#|aOwvinh Uolixo
24510|aBảy phút |cOwvinh Uolixo; Dương Linh người dịch
260##|aTP. Hồ Chí Minh |bNxb. Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh |c1990
300##|a492 tr. |c19 cm
65004|vTiểu thuyết
653##|aVăn học hiện đại
653##|aTiểu thuyết
653##|aMỹ
7000#|aDương Linh |eDịch

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.025104 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau