Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
637tr. ; 21cm
Gáy sách :
390.095 97 / AKH110J
Lượt lưu thông :
0
LDR00962cam a2200229 a 4500
00137110
00520191004074925.0
008191004b |||||||| ||||||||||||||
020##|d1b
0410#|avie
08214|a390.095 97 |bAKH110J |214
1001#|aNguyễn Thế Sang
24510|aAkhat Jucar Raglai / |cNguyễn Thế Sang
260##|aH. : |bVăn hoá Dân tộc , |c2012
300##|a637tr. ; |c21cm
500##|aĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
5203#|aGiới thiệu về văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên của người Raglai ở Khánh Hoà với các biểu tượng như nhà dài truyền thống, cây cau, văn hoá biển, biểu tượng thuyền Ahòq và lễ ăn đầu lúa mới
650#0|aVăn hoá dân gian
650#0|aDân tộc Raglai
651#0|aKhánh Hoà
651#0|aViệt Nam
852##|bTV.KD |jDV.026924 |tDV.026924

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu về văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên của người Raglai ở Khánh Hoà với các biểu tượng như nhà dài truyền thống, cây cau, văn hoá biển, biểu tượng thuyền Ahòq và lễ ăn đầu lúa mới ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.026924 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau