Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
31tr. ; 21cm
Gáy sách :
895.922 3 / CH112
Lượt lưu thông :
0
LDR01061cam a2200313 a 4500
00138290
00520191030085723.0
008191030b |||||||| ||||||||||||||
020##|d9b
0410#|avie
08214|a895.922 3 |bCH112
1000#|aHữu Thọ
24510|aChạy : |bTiểu phẩm báo chí / |cHữu Thọ
260##|aH. : |bChính trị Quốc gia , |c2012
300##|a31tr. ; |c21cm
650#7|aVăn học hiện đại . |2Bộ TK TVQG
650#7|aBáo chí . |2Bộ TK TVQG
651#0|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
655#7|2Bộ TK TVQG |aTiểu phẩm
852##|bTV.KD |jDV.027398 |tDV.027398
852##|bTV.LC |jLCV.030578 |tLCV.030578
852##|bTV.LC |jLCV.030579 |tLCV.030579
852##|bTV.LC |jLCV.030580 |tLCV.030580
852##|bTV.LC |jLCV.030581 |tLCV.030581
852##|bTV.KM |jMV.050547 |tMV.050547
852##|bTV.KM |jMV.050548 |tMV.050548
852##|bTV.LC |jLCV.030576 |tLCV.030576
852##|bTV.LC |jLCV.030577 |tLCV.030577
930##|aLCV.030576

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.027398 Sẵn có Kho đọc
LCV.030578 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.030579 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.030580 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.030581 Sẵn có Kho Luân Chuyển
MV.050547 Sẵn có Kho mượn
MV.050548 Sẵn có Kho mượn
LCV.030576 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.030577 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 9 Tổng số: 9
thuw viejn caf mau