Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Lần xuất bản :
Có sửa chữa, bổ sung
Xuất bản :
Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 2000
Giá tiền:
3000
Mô tả vật lý :
62tr ; 14cm
Gáy sách :
423 / B106K
Lượt lưu thông :
0
LDR00819cam a2200217 a 4500
00141344
00520161123085658.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c3000 |d2b
041##|avie
082##|a423 |bB106K
245##|aBảng kê động từ bất qui tắc và cách dùng các thì trong tiếng Anh |cNguyễn Thuần Hậu b.s
250##|aCó sửa chữa, bổ sung
260##|aĐồng Nai |bNxb. Đồng Nai |c2000
300##|a62tr. |c14cm
650#7|2Bộ TK TVQG |aĐộng từ bất qui tắc
650#7|2Bộ TK TVQG |aTiếng Anh
650#7|2Bộ TK TVQG |aPhổ thông trung học
650#7|2Bộ TK TVQG |aTrung học cơ sở
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách đọc thêm
7001#|aNguyễn Thuần Hậu |ebiên soạn

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DN.000671 Sẵn có Kho đọc
MN.002091 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau