Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
147tr. ; 21cm
Gáy sách :
305.895 91 / A103K
Lượt lưu thông :
0
LDR00811cam a2200253 a 4500
00141392
00520191209083248.0
008191209b |||||||| ||||||||||||||
020##|d1b
0410#|avie
0820#|a305.895 91 |bA103K
1000#|aĐàm Văn Hiển
24500|aAi kinh Tày - Nùng / |cĐàm Văn Hiển
260##|aH. : |bVăn hóa thông tin , |c2014
300##|a147tr. ; |c21cm
500##|aĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
5203#|aGiới thiệu văn hóa Tày - Nùng và phần dịch Hán - Việt, tiếng Việt.
650#0|aVăn hóa dân gian
650#0|aTày
650#0|aNùng
650#0|aDân tộc thiểu số
651#0|aCao Bằng
651#0|aViệt Nam
852##|bTV.KD |jDV.028132 |tDV.028132

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu văn hóa Tày - Nùng và phần dịch Hán - Việt, tiếng Việt. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.028132 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau