Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
46000
Mô tả vật lý :
230 tr ; 21 cm
Gáy sách :
173 / M458TR
Lượt lưu thông :
2
LDR00671cam a2200181 a 4500
00141479
00520161123085914.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c46000 |d2b
0410#|avie
08214|214 |a173 |bM458TR
24500|a100 gương hiếu |cThuật Cổ Lão Nhân soạn ; Trung Phương dịch
260##|aH. |bVăn hóa Thông tin |c2013
300##|a230 tr. |c21 cm
5203#|aBao gồm những câu chuyện về những tấm gương hiếu hạnh từ cổ chí kim
653##|aĐạo đức |aHiếu thảo |aTruyện kể
7000#|aTrung Phương |eDịch
7000#|aThuật Cổ Lão Nhân |eSoạn

Tóm tắt

13% progress

Bao gồm những câu chuyện về những tấm gương hiếu hạnh từ cổ chí kim ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.051604 Sẵn có Kho mượn
LCV.031294Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 2 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 1 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau