Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
648tr. ; 21cm
Gáy sách :
895.922 3 / A108L
Lượt lưu thông :
2
LDR01072cam a2200277 a 4500
00141932
00520200218142605.0
008200218b |||||||| ||||||||||||||
020##|d5b
0410#|avie
08204|a895.922 3 |bA108L |223
1001#|aNgô Ngọc Bội
24510|aAo làng; Chị cả phây : |bTiểu thuyết. Tập truyện ngắn / |cNgô Ngọc Bội
260##|aH. : |bHội Nhà văn , |c2014
300##|a648tr. ; |c21cm
4900#|a0Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước |aTác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước
650#7|aVăn học hiện đại |2Bộ TK TVQG
650#7|aTiểu thuyết |2Bộ TK TVQG
651#7|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
655#7|2Bộ TK TVQG |aTruyện ngắn
852##|bTV.KD |jDV.028686 |tDV.028686
852##|bTV.KM |jMV.052596 |tMV.052596
852##|bTV.KM |jMV.052597 |tMV.052597
852##|bTV.LC |jLCV.032382 |tLCV.032382
852##|bTV.LC |jLCV.032383 |tLCV.032383
930##|aLCV.032382

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.028686 Sẵn có Kho đọc
MV.052596 Sẵn có Kho mượn
MV.052597 Sẵn có Kho mượn
LCV.032382Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.032383Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 2 Đang lưu thông: 2 Sẵn có: 3 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau