Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
252tr. ; 21cm
Từ khóa :
Việt Nam; hidden
Gáy sách :
320.495 97 / B312M
Lượt lưu thông :
7
LDR01660cam a2200373 a 4500
00143115
00520181023103111.0
008181023b |||||||| ||||||||||||||
020##|d15b
0411#|avie
0821#|a320.495 97 |bB312M
1001#|aNguyễn Bá Dương
24510|a&"Bình mới, rượu cũ&" của chiến lược &"Diễn biến hòa bình&" chống phá Việt Nam / |cNguyễn Bá Dương
260##|aH. : |bQuân đội nhân dân , |c2015
300##|a252tr. ; |c21cm
5201#|aNội dung quyển sách cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết về cuộc chiến trong thời bình là đấu tranh phòng, chống &" diễn biến hòa bình&", phản bác lại các quan điểm sai trái, phản động; các thông tin nhảm nhí, độc hại
651#0|aViệt Nam
655#7|aDiễn biến hòa bình
655#7|aChính trị
852##|bTV.KM |jMV.053096 |tMV.053096
852##|bTV.KM |jMV.053097 |tMV.053097
852##|bTV.KM |jMV.053098 |tMV.053098
852##|bTV.KM |jMV.053099 |tMV.053099
852##|bTV.LC |jLCV.032585 |tLCV.032585
852##|bTV.LC |jLCV.032587 |tLCV.032587
852##|bTV.LC |jLCV.032589 |tLCV.032589
852##|bTV.LC |jLCV.032590 |tLCV.032590
852##|bTV.LC |jLCV.032591 |tLCV.032591
852##|bTV.LC |jLCV.032592 |tLCV.032592
852##|bTV.LC |jLCV.032593 |tLCV.032593
852##|bTV.KD |jDV.028980 |tDV.028980
852##|bTV.LC |jLCV.032586 |tLCV.032586
852##|bTV.LC |jLCV.032588 |tLCV.032588
852##|bTV.LC |jLCV.032594 |tLCV.032594

Tóm tắt

13% progress

Nội dung quyển sách cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết về cuộc chiến trong thời bình là đấu tranh phòng, chống " diễn biến hòa bình", phản bác lại các quan điểm sai trái, phản động; các thông tin nhảm nhí, độc hại ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.053096 Sẵn có Kho mượn
MV.053097 Sẵn có Kho mượn
MV.053098 Sẵn có Kho mượn
MV.053099 Sẵn có Kho mượn
LCV.032585 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.032587 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.032588 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.032589 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.032590 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.032591 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.032592 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.032593 Sẵn có Kho Luân Chuyển
DV.028980 Sẵn có Kho đọc
LCV.032586Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.032594Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 7 Đang lưu thông: 2 Sẵn có: 13 Tổng số: 15
thuw viejn caf mau