Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Lần xuất bản :
In lần thứ 6
Giá tiền:
25000
Mô tả vật lý :
159tr. ; 19cm
Gáy sách :
959.704 092 / B101H
Lượt lưu thông :
11
LDR01053cam a2200277 a 4500
00143389
00520181004150040.0
008181004b |||||||| ||||||||||||||
020##|c25000 |d5b
0410#|avie
08214|a959.704 092 |bB101H |214
1001#|aVũ Kỳ
24510|aBác Hồ viết di chúc và di chúc của Bác Hồ : |bHồi ký / |cVũ Kỳ ; Thế Kỷ ghi
250##|aIn lần thứ 6
260##|aH. : |bChính trị Quốc gia : |bKim Đồng , |c2009
300##|a159tr. ; |c19cm
520##|aHồi kí của tác giả Vũ Kỳ về giai đoạn Bác Hồ viết di chúc (1965 - 1969) cùng di chúc của Bác
650#7|aDi chúc . |2Bộ TK TVQG
650#0|aSách thiếu nhi
650#0|aHồi kí
7000#|aThế Kỷ , |eghi
852##|bTV.KD |jDV.029287 |tDV.029287
852##|bTV.KM |jMV.053551 |tMV.053551
852##|bTV.KM |jMV.053552 |tMV.053552
852##|bTV.LC |jLCV.032846 |tLCV.032846
852##|bTV.LC |jLCV.032847 |tLCV.032847

Tóm tắt

13% progress

Hồi kí của tác giả Vũ Kỳ về giai đoạn Bác Hồ viết di chúc (1965 - 1969) cùng di chúc của Bác ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.029287 Sẵn có Kho đọc
LCV.032847 Sẵn có Kho Luân Chuyển
MV.053551 Sẵn có Kho mượn
MV.053552 Sẵn có Kho mượn
LCV.032846Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 11 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 4 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau