Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
24000
Mô tả vật lý :
227tr ; 24cm
Gáy sách :
355.007 / GI-108TR
Lượt lưu thông :
0
LDR01355cam a2200277 a 4500
00143819
00520161123094641.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c24000 |d1b
0410#|avie
08214|214 |a355.007 |bGI-108TR
24500|aGiáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh |bTập 1: Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng |cĐào Huy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu Ngọc Khải..
260##|aH. |bGiáo dục |c2008
300##|a227tr. |c24cm
504##|aThư mục: tr. 223-225
520##|aTrình bày về: đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh, quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân...
650#7|2Bộ TK TVQG |aAn ninh quốc phòng
650#7|2Bộ TK TVQG |aAn ninh
650#7|2Bộ TK TVQG |aQuốc phòng
650#7|2Bộ TK TVQG |aGiáo dục quân sự
655#7|2Bộ TK TVQG |aGiáo trình
7001#|aNguyễn Mạnh Hưởng
7001#|aLưu Ngọc Khải
7001#|aNguyễn Hoàng Minh
7001#|aTrần Đại Nghĩa
7001#|aĐào Huy Hiệp

Tóm tắt

13% progress

Trình bày về: đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh, quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.004986 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau