Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
60000
Mô tả vật lý :
350tr. ; 19cm
Từ khóa :
Gáy sách :
813 / A105M
Lượt lưu thông :
19
LDR01199cam a2200337 a 4500
00168570
00520170505140113.0
008170505b |||||||| ||||||||||||||
020##|c60000
0241#|aRG_1 #1 eb0 i2 i9
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0411#|avie
08214|a813 |bA105M |214
1001#|aYager, Fred
24510|aÁn mạng dưới đáy hồ : |bTiểu thuyết gay cấn / |cFred Yager, Janyager; Người dịch: Trăng Ngàn
260##|aTP. Hồ Chí Minh : |bNxb. Văn hóa Sài Gòn && Tân Thư , |c2010
300##|a350tr. ; |c19cm
65004|aVăn học nước ngoài
651#0|aMỹ
655#7|aTiểu thuyết
7000#|aTrăng Ngàn , |edịch
852##|bTV.LC |jLCV.034532 |tLCV.034532
852##|bTV.LC |jLCV.034533 |tLCV.034533
852##|bTV.LC |jLCV.034534 |tLCV.034534
852##|bTV.LC |jLCV.034535 |tLCV.034535
852##|bTV.LC |jLCV.034536 |tLCV.034536
852##|bTV.LC |jLCV.034537 |tLCV.034537
852##|bTV.LC |jLCV.034538 |tLCV.034538
852##|bTV.KM |jMV.054385 |tMV.054385
852##|bTV.KM |jMV.054386 |tMV.054386
852##|bTV.KD |jDV.029847 |tDV.029847

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.034532 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.034533 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.034534 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.034538 Sẵn có Kho Luân Chuyển
MV.054385 Sẵn có Kho mượn
MV.054386 Sẵn có Kho mượn
DV.029847 Sẵn có Kho đọc
LCV.034535Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.034536Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.034537Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 19 Đang lưu thông: 3 Sẵn có: 7 Tổng số: 10
thuw viejn caf mau