Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
118tr. : ảnh ; 19cm
Gáy sách :
305.242 / M558G
Lượt lưu thông :
13
LDR01662cam a2200397 a 4500
00168695
00520180905150927.0
008180905b |||||||| ||||||||||||||
020##|d10b
0410#|avie
08204|a305.242 |bM558G |223
24500|a10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2015 / |cNguyễn Toàn, Băng Tâm, Đan Lê... ; Ngọc Anh b.s.
260##|aH. : |bThanh niên , |c2016
300##|a118tr. : |bảnh ; |c19cm
4900#|aTủ sách Những gương mặt tiêu biểu
520##|aGiới thiệu 10 gương mặt tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam trên các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, hoạt động xã hội, an ninh quốc phòng, văn hoá, thể thao... được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng năm 2015
650#7|aThanh niên . . |2Bộ TK TVQG
650#7|aĐiển hình tiên tiến . . |2Bộ TK TVQG
651#7|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
7001#|aBùi Mỹ
7000#|aViệt Hà
7001#|aĐan Lê
7000#|aBăng Tâm
7001#|aNguyễn Toàn
7001#|aNgọc Anh , |ebiên soạn
852##|bTV.KD |jDV.030086 |tDV.030086
852##|bTV.KM |jMV.054683 |tMV.054683
852##|bTV.KM |jMV.054684 |tMV.054684
852##|bTV.LC |jLCV.035173 |tLCV.035173
852##|bTV.LC |jLCV.035174 |tLCV.035174
852##|bTV.LC |jLCV.035175 |tLCV.035175
852##|bTV.LC |jLCV.035176 |tLCV.035176
852##|bTV.LC |jLCV.035177 |tLCV.035177
852##|bTV.LC |jLCV.035178 |tLCV.035178
852##|bTV.LC |jLCV.035179 |tLCV.035179
941##|bXH

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu 10 gương mặt tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam trên các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, hoạt động xã hội, an ninh quốc phòng, văn hoá, thể thao... được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng năm 2015 ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.030086 Sẵn có Kho đọc
MV.054683 Sẵn có Kho mượn
MV.054684 Sẵn có Kho mượn
LCV.035173 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035177 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035174Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.035175Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.035176Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.035178Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.035179Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 13 Đang lưu thông: 5 Sẵn có: 5 Tổng số: 10
thuw viejn caf mau