Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Giá tiền:
78000
Mô tả vật lý :
402tr. ; 21cm
Từ khóa :
Gáy sách :
813 / A105N
Lượt lưu thông :
10
LDR01242cam a2200349 a 4500
00168798
00520170602143817.0
008170602b |||||||| ||||||||||||||
020##|c78000 |d10b
0241#|aRG_1 #1 eb0 i9 i51
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0411#|avie
044##|avm
08214|a813 |bA105N |214
1000#|aL.M. Montgomery |d1874 - 1942 |qLucy Maud Montgomery
24510|aAnne tóc đỏ làng Avonlea / |cL.M. Montgomery; Hồ Thanh Ái dịch
260##|aH. : |bHội Nhà văn; Công ty văn hóa truyền thông Nhã Nam , |c2013
300##|a402tr. ; |c21cm
534##|pNguyên bản . . . |tAnne house of dream
65004|aVăn học nước ngoài
651#0|aCanada
655#7|aTiểu thuyết
7001#|aHồ Thanh Ái , |edịch
852##|bTV.KD |jDV.030129 |tDV.030129
852##|bTV.KM |jMV.054759 |tMV.054759
852##|bTV.KM |jMV.054760 |tMV.054760
852##|bTV.LC |jLCV.035366 |tLCV.035366
852##|bTV.LC |jLCV.035367 |tLCV.035367
852##|bTV.LC |jLCV.035368 |tLCV.035368
852##|bTV.LC |jLCV.035369 |tLCV.035369
852##|bTV.LC |jLCV.035370 |tLCV.035370
852##|bTV.LC |jLCV.035371 |tLCV.035371

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.030129 Sẵn có Kho đọc
MV.054759 Sẵn có Kho mượn
MV.054760 Sẵn có Kho mượn
LCV.035366 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035367 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035368 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035371 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035369Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.035370Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 10 Đang lưu thông: 2 Sẵn có: 7 Tổng số: 9
thuw viejn caf mau