Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
339tr. : bảng ; 24cm
Gáy sách :
300 / B552TR
Lượt lưu thông :
0
LDR01518cam a2200289 a 4500
00168955
00520170607085937.0
008170607b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786045724262 |d1b
040##|aCAMAU
0410#|avie
08204|a300 |bB552TR |223
24510|aBức tranh thế giới đương đại : |bSách chuyên khảo / |cChủ biên: Vũ Văn Hiền, Bùi Đình Bôn
260##|aH. : |bChính trị Quốc gia , |c2017
300##|a339tr. : |bbảng ; |c24cm
504##|aThư mục: tr. 329-334
520##|aNghiên cứu đặc điểm thế giới hiện nay về các mặt chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ, quân sự, an ninh; xu thế hoà bình phát triển, hợp tác và đấu tranh, xu thế toàn cầu hoá, trật tự mới...; những thách thức trong một vài thập niên tới; đánh giá những tác động thuận và không thuận của thế giới đương đại đối với Việt Nam
650#7|aAn ninh . . |2Bộ TK TVQG
650#7|aKinh tế . . |2Bộ TK TVQG
650#7|aXã hội . . |2Bộ TK TVQG
650#7|aChính trị . . |2Bộ TK TVQG
651#7|2Bộ TK TVQG |aThế giới
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách chuyên khảo
7001#|aBùi Đình Bôn , |echủ biên
7000#|aVũ Văn Hiền , |echủ biên
852##|bTV.KD |jDL.005173 |tDL.005173
9200#|aVũ Văn Hiền

Tóm tắt

13% progress

Nghiên cứu đặc điểm thế giới hiện nay về các mặt chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ, quân sự, an ninh; xu thế hoà bình phát triển, hợp tác và đấu tranh, xu thế toàn cầu hoá, trật tự mới...; những thách thức trong một vài thập niên tới; đánh giá những tác động thuận và không thuận của thế giới đương đại đối với Việt Nam ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.005173 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau