Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
363tr. ; 24cm
Gáy sách :
306.095 97 / A105N
Lượt lưu thông :
0
LDR01603cam a2200325 a 4500
00171531
00520170814151511.0
008170814b |||||||| ||||||||||||||
020##|d1b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08214|a306.095 97 |bA105N |214
1001#|aNguyễn Duy Bắc
24510|aAn ninh văn hóa ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn / |cNguyễn Duy Bắc, Vũ Thị Phương Hậu đồng chủ biên; Nguyễn Việt Anh...[và những người khác]
260##|aH. : |bChính trị Quốc gia , |c2017
300##|a363tr. ; |c24cm
504##|aThư mục: tr. 353-360
5203#|aKhái niệm về an ninh văn hóa và vai trò của an ninh văn hoá trong quá trình xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam. Vị trí của an ninh văn hóa trong mối quan hệ với an ninh con người, an ninh chính trị và an ninh kinh tế, đồng thời đánh giá thực trạng an ninh văn hóa trong thời kì đổi mới, và đề xuất các giải pháp bảo đảm an ninh văn hóa ở Việt Nam hiện nay
65004|aVăn hóa
650#0|aAn ninh văn hóa
650#0|aLý luận
651#0|aViệt Nam
7001#|aBùi Quảng Bạ
7001#|aNguyễn Việt Anh
7001#|aTrần Kim Cúc
7001#|aTrần Văn Bính
7001#|aVũ Thị Phương Hậu
852##|bTV.KD |jDL.005370 |tDL.005370
911##|aaaaaaLê Minh Chơn
9122#|aLê Minh Chơn

Tóm tắt

13% progress

Khái niệm về an ninh văn hóa và vai trò của an ninh văn hoá trong quá trình xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam. Vị trí của an ninh văn hóa trong mối quan hệ với an ninh con người, an ninh chính trị và an ninh kinh tế, đồng thời đánh giá thực trạng an ninh văn hóa trong thời kì đổi mới, và đề xuất các giải pháp bảo đảm an ninh văn hóa ở Việt Nam hiện nay ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.005370 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau