Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
55000
Mô tả vật lý :
263tr. ; 24cm
Gáy sách :
335.007 1 / GI108TR
Lượt lưu thông :
0
LDR01689cam a2200289 a 4500
00172788
00520180102152050.0
008180102b |||||||| ||||||||||||||
020##|c55000 |d2b : |a9786049012747
0410#|avie
0820#|a335.007 1 |bGI108TR |223
24500|aGiáo trình cao cấp lý luận chính trị : |bKhối kiến thức thứ hai: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam . |nTập 7 , |pGiáo dục quốc phòng - an ninh / |cbiên soạn: Vũ Dũng, Phạm Văn Thắng, Nguyễn Anh Tuấn... .
260##|aH. : |bLý luận Chính trị , |c2014
300##|a263tr. ; |c24cm
500##|aĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
504##|aThư mục cuối mỗi bài
520##|aSự hình thành và phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam; những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ tổ quốc Việt Nam; Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng an ninh và công tác quốc phòng an ninh ở các bộ, ngành địa phương hiện nay...
650#0|aAn ninh . |2Bộ TK TVQG
650#0|aGiáo dục quốc phòng . |2Bộ TK TVQG
655#7|2Bộ TK TVQG |aGiáo trình
7000#|aNguyễn Văn Bạo , |ebiên soạn
7000#|aNguyễn Anh Tuấn , |ebiên soạn
7000#|aNguyễn Hữu Cát , |ebiên soạn
7000#|aVũ Dũng , |ebiên soạn
7000#|aPhạm Văn Thắng , |ebiên soạn
852##|bTV.KD |jDL.005524 |tDL.005524
852##|bTV.KM |jML.007035 |tML.007035

Tóm tắt

13% progress

Sự hình thành và phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam; những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ tổ quốc Việt Nam; Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng an ninh và công tác quốc phòng an ninh ở các bộ, ngành địa phương hiện nay... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.005524 Sẵn có Kho đọc
ML.007035 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau