Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
543tr. ; 24cm
Gáy sách :
324.259 707 / Đ125TR
Lượt lưu thông :
0
LDR02053cam a2200313 a 4500
00175971
00520180716142911.0
008180716b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786045736432 |d1b
040##|aCAMAU
0410#|avie
08204|a324.259 707 |bĐ125TR
24500|aĐấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / |cVũ Văn Hiền, Vũ Văn Phúc, Nguyễn Văn Oánh... ;Trương Giang Long chủ biên...
260##|aH. : |bChính trị Quốc gia , |c2017
300##|a543tr. ; |c24cm
500##|aĐTTS ghi: Tiểu ban Lý luận về lĩnh vực xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Học viện Chính trị Công an nhân dân
520##|aCác bài viết tập trung phân tích, đấu tranh, phê phán, phủ định những quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện &"tự diễn biến&", &"tự chuyển hoá&" về chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên...
650#7|2Bộ TK TVQG |aGiáo dục tư tưởng
650#7|2Bộ TK TVQG |aĐảng viên
650#7|2Bộ TK TVQG |aCán bộ
7001#|aNguyễn Vĩnh Thắng
7001#|aTrương Giang Long , |echủ biên
7001#|aĐinh Ngọc Hoa , |echủ biên
7001#|aVũ Văn Hiền
7001#|aVũ Văn Phúc
7001#|aNguyễn Văn Oánh
7001#|aBùi Quảng Bạ , |ebiên soạn
7001#|aNguyễn Trọng Phúc
852##|bTV.KD |jDL.005645 |tDL.005645

Tóm tắt

13% progress

Các bài viết tập trung phân tích, đấu tranh, phê phán, phủ định những quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" về chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.005645 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau