Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
315tr. ; 21cm
Gáy sách :
895.922 134 / A107H
Lượt lưu thông :
0
LDR00898cam a2200241 a 4500
00178786
00520190703085319.0
008190703b |||||||| ||||||||||||||
020##|d3b : |a9786049721045
0410#|avie
0820#|a895.922 134 |bA107H |223
1000#|aCầm Biêu
24500|aÁnh Hồng điện biên / |cCầm Biêu : |b= Peo hưa Mường Thanh
260##|aH. : |bHội nhà văn , |c2018
300##|a315tr. ; |c21cm
500##|aĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam - Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
541##|aSÁCH BIẾU TẶNG 2018
650#0|aVăn hoá dân gian
650#0|aVăn học Việt Nam
655#7|aThơ
852##|bTV.KD |jDV.031208 |tDV.031208
852##|bTV.KM |jMV.055794 |tMV.055794
852##|bTV.KM |jMV.055795 |tMV.055795

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.031208 Sẵn có Kho đọc
MV.055794 Sẵn có Kho mượn
MV.055795 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau