Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
85000
Mô tả vật lý :
613tr. : Ảnh ; 21cm
Gáy sách :
509.2 / D107NH
Lượt lưu thông :
0
LDR01556cam a2200337 a 4500
0019051
00520180503081923.0
008180503b |||||||| ||||||||||||||
020##|c85000 |d5b
0410#|avie
08214|a509.2 |bD107NH
24510|aDanh nhân thế giới : |bSách tham khảo / |cDiệp Chi, Diên Vy biên soạn
260##|aH. : |bVăn hoá Thông tin , |c2009
300##|a613tr. : |bẢnh ; |c21cm
520##|aGiới thiệu tiểu sử cuộc đời, đời sống cá nhân, giá trị những công trình nghiên cứu khoa học, những đóng góp cho xã hội,nhân loại của các danh nhân thế giới trên bốn lĩnh vực: Chính trị quân sự, văn hoá nghệ thuật, khoa học tự nhiên, kinh tế ngoại giao
650#7|aDanh nhân . |2Bộ TK TVQG
650#7|aNgoại giao . |2Bộ TK TVQG
650#7|aKinh tế . |2Bộ TK TVQG
650#7|aKhoa học tự nhiên . |2Bộ TK TVQG
650#7|aNghệ thuật . |2Bộ TK TVQG
650#7|aChính trị . |2Bộ TK TVQG
650#7|aVăn hoá . |2Bộ TK TVQG
650#7|aQuân sự . |2Bộ TK TVQG
651#7|2Bộ TK TVQG |aThế giới
7000#|aDiệp Chi , |ebiên soạn
7000#|aDiên Vy , |ebiên soạn
852##|bTV.LC |jLCV.026565 |tLCV.026565
852##|bTV.LC |jLCV.026566 |tLCV.026566
852##|bTV.KD |jDV.022613 |tDV.022613
852##|bTV.KM |jMV.045182 |tMV.045182
852##|bTV.KM |jMV.045183 |tMV.045183

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu tiểu sử cuộc đời, đời sống cá nhân, giá trị những công trình nghiên cứu khoa học, những đóng góp cho xã hội,nhân loại của các danh nhân thế giới trên bốn lĩnh vực: Chính trị quân sự, văn hoá nghệ thuật, khoa học tự nhiên, kinh tế ngoại giao ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.026565 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.026566 Sẵn có Kho Luân Chuyển
DV.022613 Sẵn có Kho đọc
MV.045182 Sẵn có Kho mượn
MV.045183 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 5 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau