Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
53000
Mô tả vật lý :
584tr ; 20cm
Gáy sách :
8(V) / H103M
Lượt lưu thông :
0
LDR00614cam a2200205 a 4500
0019558
00520161122213844.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c53000 |d1b
041##|avie
084##|a8(V) |bH103M
245##|a25 năm một vùng tiểu thuyết
260##|aH. |bKhoa học Xã hội |c2002
300##|a584tr. |c20cm
490##|aTrung tâm nghiên cứu văn học
500##|aĐTTS ghi : Viện khoa học xã hội tại TP.Hồ Chí Minh
852##|bThư viện |jDV.014645
852##|bKho đọc |jDV.014645
920##|aVV2003
920##|a14.645

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.014645 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau