Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pages

Search

Chức năng nhiệm vụ

Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe
a. Chức năng:
  • Thư viện Thới Bình có chức năng xây dựng và tổ chức việc sử dụng chung vốn tài liệu thư viện phục vụ nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương.
​b. Nhiệm vụ:
  • Xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện; trình Ban lãnh đạo Phòng văn hóa và Thông tin và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
  • Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu thư viện thông qua các hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà hoặc phục vụ ngoài thư viện phù hợp với nội quy thư viện. Phục vụ miễn phí tài liệu thư viện tại nhà cho người cao tuổi, tàn tật bằng hình thức gửi qua bưu điện hoặc thư viện lưu động theo quy định của Pháp lệnh Thư viện.
  • Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa của địa phương và đối tượng phục vụ của thư viện.
              + Thu thập, tàng trữ và bảo quản lâu dài các tài liệu được xuất bản tại địa phương và viết về địa phương.
              + Tăng cường nguồn lực thông tin thông qua việc mở rộng sự liên thông giữa thư viện với các Thư viện bạn bằng hình thức cho mượn, trao đổi tài liệu và kết nối mạng máy tính.
              + Thực hiện việc thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu không còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ VH,TT&DL.
  • Tổ chức và thực hiện công tác tuyên truyền giới thiệu kịp thời, rộng rãi vốn tài liệu thư viện đến mọi người, đặc biệt là các tài liệu phục vụ công cuộc phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của huyện; xây dựng phong trào đọc sách, báo trong nhân dân địa phương.
  • Thực hiện ứng dụng CNTT vào hoạt động thư viện của huyện.
  • Hướng dẫn, tư vấn tổ chức thư viện các xã; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện các xã, phòng đọc ấp khóm văn hóa; tổ chức luân chuyển sách báo; chủ trì phối hợp hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ với các thư viện khác của địa phương.
  • Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Thư viện với Phòng Văn hóa và Thông tin; Thư viện tỉnh Cà Mau.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Phòng Văn hóa và Thông tin giao.