Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pages

Search

Chức năng nhiệm vụ

Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe
Thư viện huyện U Minh có chức năng, nhiệm vụ thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại địa phương và viết về địa phương,các tài liệu trong nước và nước ngoài, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển địa phương về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc sử dụng vốn tài liệu Thư viện thông qua các hình thức đọc tại chổ, mượn về nhà.

Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm tự nhiên về kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và đối tượng phục vụ của Thư viện.

Tổ chức và thực hiện tuyên truyền giới thiệu kịp thời, rộng rải vốn tài liệu đến mọi người, đặc biệt là các tài liệu phục vụ công cuộc phát triển Kinh tế - Văn hóa - Xã hội ở địa phương; xây dựng phong trào đọc sách, báo trong nhân dân địa phương.
Ngoài việc phục vụ bạn đọc tại chỗ, Thư viện luôn quan tâm, củng cố và phát triển mạng lưới Thư viện cơ sở. Luân chuyển sách, báo cho các trường học trong huyện. Công tác luân chuyển sách báo xuống phòng đọc, tủ sách ở cơ sở thường xuyên, liên tục theo kế hoạch hàng tháng, quý, năm. 

Thực hiện ứng dụng CNTT  vào trong hoạt động của thư viện; tham gia xây dựng và phát triển mạng thông tin – thư viện của hệ thống thư viện công cộng.

Tổ chức các hoạt động, dịch vụ phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, phù hợp với quy định của Nhà nước và Pháp luật.