Chức năng nhiệm vụ


CHỨC NĂNG

     Thư viện tỉnh Cà Mau có chức năng, nhiệm vụ thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại địa phương và viết về địa phương, các tài liệu trong nước và nước ngoài, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển địa phương về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


NHIỆM VỤ

     1. Xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện; trình Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

     2. Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc sử dụng vốn tài liệu Thư viện thông qua các hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà.

     3. Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm tự nhiên về kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và đối tượng phục vụ của Thư viện.

     4. Tổ chức và thực hiện tuyên truyền giới thiệu kịp thời, rộng rãi vốn tài liệu đến mọi người, đặc biệt là các tài liệu phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở địa phương; xây dựng phong trào đọc sách, báo trong nhân dân địa phương.

     5. Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin – thư mục, thông tin có chọn lọc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đối tượng của Thư viện.

     6. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của thư viện; tham gia xây dựng và phát triển mạng thông tin – thư viện của hệ thống thư viện công cộng.

     7. Hướng dẫn, tư vấn tổ chức thư viện; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện, tổ chức luân chuyển sách, báo; chủ trì, phối hợp hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ với các thư viện cơ sở.

     8. Tổ chức hoạt động, dịch vụ phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao phù hợp với quy định của Nhà nước và pháp luật


THƯ VIỆN TỈNH CÀ MAU