Cơ cấu tổ chức


Ban giám đốc: 03

    01. Nguyễn Thanh Bình

    Chức vụ: Giám đốc 

    Phụ trách chung - Hành chính


    02. Nguyễn Văn Phước

    Chức vụ: Phó Giám đốc

    Phụ trách: Tổ chức phục vụ bạn đọc


    03. Nguyễn Kim Diệu

    Chức vụ: Phó Giám đốc

    Phụ trách: Xử lý Nghiệp vụ


Phòng Hành chính: 09

     01. Trần Trường Thiên:                                       Phó Trưởng Phòng phụ trách

     02. Nguyễn Văn Thi:                                            Phó Trưởng Phòng

     03. Nguyễn Tuyết Hồng:                                     Kế toán

     04. Phạm Hồng Nhiên:                                       Văn thư

     05. Lê Hoàng Anh Tuấn:                                     Viên chức

     06. Nguyễn Sa Đam:                                           Viên chức  

     07. Phan Thành Rô:                                            Viên chức

     08. Nguyễn Chánh Dân:                                     Nhân viên Bảo vệ                                        

     09. Trần Bích Nghi:                                             Nhân viên Phục vụ

     

Phòng Nghiệp vụ: 08

    01. Nguyễn Hồng Vững:                                    Trưởng Phòng

    02. Lý Hoàng Vũ:                                                 Viên chức

    03. Nguyễn Thị Thúy Hằng:                               Viên chức  

    04. Võ Thanh Lan:                                              Viên chức   

    05. Nguyễn Thị Tường Vi:                                  Viên chức

    06. Nguyễn Hằng Ni:                                          Viên chức   

    07. Nguyễn Thanh Hằng:                                   Viên chức 

    08. Nguyễn Thanh Trúc:                                    Viên chức

      


THƯ VIỆN TỈNH CÀ MAU