Cơ cấu tổ chức


Ban giám đốc: 02

    01. Nguyễn Thanh Bình

    Chức vụ : Giám đốc 

    Phụ trách chung - Hành chính


    02. Nguyễn Kim Diệu

    Chức vụ : Phó Giám đốc

    Phụ trách : Xử lý Nghiệp vụ và Phong trào mạng lưới cơ sở


Phòng Hành chính: 10

     01. Trần Trường Thiên:                                       Phó Trưởng Phòng phụ trách

     02. Nguyễn Văn Thi:                                            Phó Trưởng Phòng

     03. Nguyễn Tuyết Hồng:                                     Kế toán

     04. Phạm Hồng Nhiên:                                       Văn thư

     05. Lê Hoàng Anh Tuấn:                                     Viên chức

     06. Nguyễn Sa Đam:                                           Viên chức  

     07. Phan Thành Rô:                                            Viên chức

     08. Trịnh Minh Cảnh:                                          Nhân viên Lái xe         

     09. Nguyễn Chánh Dân:                                     Nhân viên Bảo vệ                                    

     10. Trần Thị Mỹ Trúc:                                          Nhân viên Phục vụ

     


Phòng Nghiệp vụ: 09


    01. Nguyễn Hồng Vững:                                    Trưởng Phòng

    02. Lý Hoàng Vũ:                                                 Viên chức

    03. Nguyễn Thị Thúy Hằng:                               Viên chức  

    04. Phan Kiều Khôn:                                           Viên chức   

    05. Nguyễn Thị Tường Vi:                                  Viên chức

    06. Nguyễn Hằng Ni:                                          Viên chức   

    07. Nguyễn Thanh Hằng:                                   Viên chức

    08. Võ Thanh Lan:                                              Viên chức  

    09. Nguyễn Thanh Trúc:                                    Viên chức

      THƯ VIỆN TỈNH CÀ MAU