Cơ cấu tổ chức


Ban giám đốc: 03

     01. Lý Hoàng Vũ

          Chức vụ : Giám đốc

          Trình độ : Đại học Thông tin Thư viện

          Phụ trách chung, Nghiệp vụ

     02. Nguyễn Minh Tuấn

          Chức vụ : Phó Giám đốc

          Trình độ : Đại học Thông tin Thư viện

          Phụ trách : Công tác Hành chính - Tổng hợp

     03. Nguyễn Kim Diệu

          Chức vụ : Phó Giám đốc

          Trình độ : Đại học Thông tin Thư viện

          Phụ Trách : Công tác phục vụ bạn đọc


Phòng Hành chính – Tổng hợp: 04

     01. Nguyễn Tuyết Hồng:                                     Kế toán

     02. Phan Thành Rô:                                           Văn thư - Tổng hợp

     03. Nguyễn Văn Tràng:                                       Nhân viên Bảo vệ

     04. Trần Thị Mỹ Trúc:                                          Nhân viên Phục vụ


Phòng Nghiệp vụ: 04

    01. Nguyễn Thị Thúy Hằng:                                 Trưởng phòng

    02. Trần Trường Thiên:                                       Phó Trưởng phòng

    03. Bùi Như Ý:                                                    Thư viện viên hạng IV   

    04. Nguyễn Thị Tường Vi:                                   Thư viện viên hạng IV


Phòng Phục vụ Bạn đọc: 06

    01. Nguyễn Hồng Vững:                                      Trưởng​ phòng

    02. Nguyễn Văn Thi:                                            Phó Trưởng phòng

    03. Nguyễn Hằng Ni:                                           Thư viện viên hạng IV

    04. Nguyễn Thanh Hằng:                                    Thư viện viên hạng IV

    05. Phan Kiều Khôn:                                           Thư viện viên hạng IV

    06. Võ Thanh Lan:                                              Thư viện viên hạng IV


THƯ VIỆN TỈNH CÀ MAU